Page : 1


ชื่อการค้า ANAMAI
เลขทะเบียน 2A 198/34
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า NORCA
เลขทะเบียน 1C 165/52
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า NORTERONE
เลขทะเบียน 1A 976/30
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า NORTERONE
เลขทะเบียน 1A 976/30
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า NOVA - EN
เลขทะเบียน 1A 281/49
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า ONEDAY
เลขทะเบียน 2A 321/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า ONEDAY
เลขทะเบียน 2A 321/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า ONEDAY
เลขทะเบียน 2A 321/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า PINRONE
เลขทะเบียน 1C 95/51
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า PINRONE
เลขทะเบียน 1C 95/51
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า PRIMOLUT N
เลขทะเบียน 1C 94/50
ผู้ผลิต Bayer Schering Pharma
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Diethelm
  ชื่อการค้า PRIMOLUT N
เลขทะเบียน 1C 94/50
ผู้ผลิต Bayer Schering Pharma
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Diethelm
 
ชื่อการค้า STERON
เลขทะเบียน 1C 106/51
ผู้ผลิต Union medical (Thailand)
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย WEST-COAST PHARMACEUTICAL WORKS
  ชื่อการค้า STERON
เลขทะเบียน 1C 106/51
ผู้ผลิต Union medical (Thailand)
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย WEST-COAST PHARMACEUTICAL WORKS
 
ชื่อการค้า SUNOLUT TABLET
เลขทะเบียน 1C 18/48
ผู้ผลิต SUNWARD PHARMACEUTICAL PTE LTD.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 
  ชื่อการค้า SUNOLUT TABLET
เลขทะเบียน 1C 18/48
ผู้ผลิต SUNWARD PHARMACEUTICAL PTE LTD.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 
 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress