Page : 1


ชื่อการค้า BEZORAL
เลขทะเบียน 1A 13/34
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CHINTORAL TABLET
เลขทะเบียน 1A 1130/40
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CONAZOLE
เลขทะเบียน 1A 322/30
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CONAZOLE
เลขทะเบียน 1A 278/58
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า DERMED
เลขทะเบียน 1A 729/39
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า DIAZON
เลขทะเบียน 1A 406/40
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า DIAZON
เลขทะเบียน 1A 406/40
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า FANGOTAB
เลขทะเบียน 1A 505/44
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FUGADERM
เลขทะเบียน 1A 370/50
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FUNGASIN
เลขทะเบียน 1A 225/39
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า FUNGASIN
เลขทะเบียน 1A 225/39
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า FUNGAZOL TABLETS
เลขทะเบียน 1A 438/26
ผู้ผลิต Biolab
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Biopharm
 
ชื่อการค้า FUNGAZOL TABLETS
เลขทะเบียน 1A 438/26
ผู้ผลิต Biolab
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Biopharm
  ชื่อการค้า FUNGIDERM - K
เลขทะเบียน 1A 623/42
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FUNGIDERM - K (TABLETS)
เลขทะเบียน 1A 322/46
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า FUNGIDERM - K (TABLETS)
เลขทะเบียน 1A 322/46
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า FUNGIMED
เลขทะเบียน 1A 452/34
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FUNGINOX
เลขทะเบียน 1A 2460/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FUNGIZIN
เลขทะเบียน 1A 1391/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FUNORA
เลขทะเบียน 1A 1163/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress