Page : 1


ชื่อการค้า ALDARONE
เลขทะเบียน 1C 199/48
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า ALDARONE
เลขทะเบียน 1C 199/48
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า AMIODARONE HYDROCHLORIDE TABLETS 200 MG
เลขทะเบียน 1C 39/48
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า AMIRONE
เลขทะเบียน 1A 948/41
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า ARATAC 200
เลขทะเบียน 1C 77/42
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า ARATAC 200
เลขทะเบียน 1C 77/42
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า CARDILOR
เลขทะเบียน 1C 63/46
ผู้ผลิต Remedica-Cyprus
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CARDILOR
เลขทะเบียน 1C 63/46
ผู้ผลิต Remedica-Cyprus
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า CORDARONE
เลขทะเบียน 1C 346/49
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CORDARONE
เลขทะเบียน 1C 346/49
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า DAMIONE
เลขทะเบียน 1A 462/49
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า DARONEX
เลขทะเบียน 1A 244/54
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า EURYTHMIC - 200
เลขทะเบียน 1C 189/46
ผู้ผลิต Troikaa Pharmaceutical
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า EURYTHMIC - 200
เลขทะเบียน 1C 189/46
ผู้ผลิต Troikaa Pharmaceutical
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า SEDACORON(R) 200 MG
เลขทะเบียน 1C 211/54
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress