Page : 1


ชื่อการค้า -
เลขทะเบียน 2A 84/46
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า ABELLA TABLETS
เลขทะเบียน 2A 172/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า ACZIDE
เลขทะเบียน 2A 83/44
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า ADROMAG TABLET
เลขทะเบียน 2A 8/49(E)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า AIRTAB
เลขทะเบียน 2A 75/46
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า AIRTAB
เลขทะเบียน 2A 75/46
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า ALUM-V
เลขทะเบียน 2A 101/42
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า ALUMINA AND MAGNESIA TABLETS
เลขทะเบียน 2A 80/46
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า ALUMINA-MAGNESIA
เลขทะเบียน 2A 80/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า ALUMINA-MAGNESIA
เลขทะเบียน 2A 81/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า ALUMINA-MAGNESIA
เลขทะเบียน 2A 82/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า ALUMINIUM HYDROXIDE TABLETS
เลขทะเบียน 1A 687/44
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า ALUTAB
เลขทะเบียน 2A 170/50
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า ALUTOP TABLET
เลขทะเบียน 2A 159/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า ANTACIDGEL
เลขทะเบียน 2A 111/46
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า ANTACIDGEL
เลขทะเบียน 2A 111/46
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า BANGKOK ALUMINA-MAGNESIA
เลขทะเบียน 2A 79/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BRYGEL
เลขทะเบียน 2A 143/51
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BRYGEL
เลขทะเบียน 2A 26/54
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BRYGEL
เลขทะเบียน 2A 27/54
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress