Page : 1


ชื่อการค้า CEFUROX - 125
เลขทะเบียน 1A 136/49
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CEFUROX - 500
เลขทะเบียน 1A 135/49
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FARMACEF 125
เลขทะเบียน 1A 353/46
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FARMACEF 500
เลขทะเบียน 1A 305/46
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FARMACEF250
เลขทะเบียน 1A 523/46
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FUROZEF-500
เลขทะเบียน 1A 38/53
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress