Page : 1


ชื่อการค้า BESMAL
เลขทะเบียน 1A 460/52
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BESMAL CHEWABLE
เลขทะเบียน 1A 136/56
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BISMUSALATE
เลขทะเบียน 1A 247/57
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า GASTRO - BISMOL 262
เลขทะเบียน 1A 396/47
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า GASTRO - BISMOL 524
เลขทะเบียน 1A 397/47
ผู้ผลิต Farmaline
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Farmaline
  ชื่อการค้า GASTRO - BISMOL 524
เลขทะเบียน 1A 397/47
ผู้ผลิต Farmaline
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Farmaline
 
ชื่อการค้า GASTRO-BISMOL 524 CHEWABLES
เลขทะเบียน 1A 188/50
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า GASTRO-BISMOL 524 TAB
เลขทะเบียน 1A 12/51(E)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า GASTROBISMOL - L
เลขทะเบียน 1A 425/56
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า GI-BISMOL 524
เลขทะเบียน 1A 2/59
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า LORIMOL 1048
เลขทะเบียน 1A 297/56
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า LORIMOL 524
เลขทะเบียน 1A 78/59
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า TRAVISMOL 1048
เลขทะเบียน 1A 121/58
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า TUMMY BOSS CHEWABLE TABLET
เลขทะเบียน 1A 132/62
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า TUMMY MATE CHEWABLE TABLET
เลขทะเบียน 1A 100/59
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า TUMMY MATE CHEWABLE TABLET
เลขทะเบียน 1A 99/59
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า TUMMY MATE CHEWABLE TABLET
เลขทะเบียน 1A 131/62
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress