Page : 1


ชื่อการค้า MONOTRATE OD (TABLETS)
เลขทะเบียน 1C 44/38
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า SOLOTRATE 20 (TABLETS)
เลขทะเบียน 1C 242/48
ผู้ผลิต Cadila Healthcare
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย แคสป้าฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย)
 
ชื่อการค้า SOLOTRATE 20 (TABLETS)
เลขทะเบียน 1C 242/48
ผู้ผลิต Cadila Healthcare
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย แคสป้าฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย)
  ชื่อการค้า SORBINATE SR 60 TABLETS
เลขทะเบียน 1C 77/52
ผู้ผลิต Zydus Cadila
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Pharmadica
 
ชื่อการค้า SORBINATE SR 60 TABLETS
เลขทะเบียน 1C 77/52
ผู้ผลิต Zydus Cadila
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Pharmadica
  ชื่อการค้า SORBINATE SR 60 TABLETS
เลขทะเบียน 1C 77/52
ผู้ผลิต Zydus Cadila
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Pharmadica
 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress