Page : 1


ชื่อการค้า GIXOCON
เลขทะเบียน 2A 309/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า GYNECON
เลขทะเบียน 2A 979/27
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด
 
ชื่อการค้า GYNECON
เลขทะเบียน 2A 979/27
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด
  ชื่อการค้า GYNECON - T
เลขทะเบียน 2A 3/48
ผู้ผลิต Continental-pharm
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Continental-pharm
 
ชื่อการค้า GYNECON - T
เลขทะเบียน 2A 3/48
ผู้ผลิต Continental-pharm
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Continental-pharm
  ชื่อการค้า GYNECON - T
เลขทะเบียน 2A 3/48
ผู้ผลิต Continental-pharm
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Continental-pharm
 
ชื่อการค้า GYNETIN
เลขทะเบียน 2A 186/33
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า GYNOCO VAGINAL TABLETS
เลขทะเบียน 2A 231/31
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า GYNOVA
เลขทะเบียน 2A 672/29
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า GYONEP
เลขทะเบียน 2A 90/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า GYRACON (VAGINAL TABLETS)
เลขทะเบียน 2A 315/32
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า GYRACON (VAGINAL TABLETS)
เลขทะเบียน 2A 315/32
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า MANOGYNE
เลขทะเบียน 2A 30/34
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า NAGENA
เลขทะเบียน 2A 678/27
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า NYSTIN
เลขทะเบียน 2A 687/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า SANASCO-2002
เลขทะเบียน 2A 88/37
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า V.G. MED (TABLET)
เลขทะเบียน 2A 799/30
ผู้ผลิต T.MAN PHARMA
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า V.G. MED (TABLET)
เลขทะเบียน 2A 799/30
ผู้ผลิต T.MAN PHARMA
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า V.G. MED (TABLET)
เลขทะเบียน 2A 799/30
ผู้ผลิต T.MAN PHARMA
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress