Page : 1


ชื่อการค้า -
เลขทะเบียน 2A 181/42
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า DIASGEST
เลขทะเบียน 2A 1166/27
ผู้ผลิต Siam Bheasach
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Siam Pharmaceutical
 
ชื่อการค้า DIASGEST
เลขทะเบียน 2A 1166/27
ผู้ผลิต Siam Bheasach
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Siam Pharmaceutical
  ชื่อการค้า DIGESTIN
เลขทะเบียน 2A 20/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า DIGESTIN
เลขทะเบียน 2A 374/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า MAGESTO
เลขทะเบียน 2A 38/48
ผู้ผลิต INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURING LTD.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า MAGESTO
เลขทะเบียน 2A 38/48
ผู้ผลิต INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURING LTD.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า MAGESTO - F
เลขทะเบียน 2A 39/48
ผู้ผลิต INTERTHAI PHARMACEUTICAL MANUFACTURING LTD.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า MAGESTO - F
เลขทะเบียน 2A 39/48
ผู้ผลิต INTERTHAI PHARMACEUTICAL MANUFACTURING LTD.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า MAGESTO - F
เลขทะเบียน 2A 39/48
ผู้ผลิต INTERTHAI PHARMACEUTICAL MANUFACTURING LTD.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า MANOZU TABLETS
เลขทะเบียน 2A 16/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า MESTO - T/F
เลขทะเบียน 2A 106/41
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า MESTO -OF
เลขทะเบียน 2A 205/33
ผู้ผลิต POND'S CHEMICAL THAILAND
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า MESTO -OF
เลขทะเบียน 2A 205/33
ผู้ผลิต POND'S CHEMICAL THAILAND
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า MESTO -OF
เลขทะเบียน 2A 205/33
ผู้ผลิต POND'S CHEMICAL THAILAND
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า MESTO -OF
เลขทะเบียน 2A 205/33
ผู้ผลิต POND'S CHEMICAL THAILAND
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า MESTO-OA
เลขทะเบียน 2A 102/34
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า UMATO
เลขทะเบียน 2A 129/52
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า UMATO - A
เลขทะเบียน 2A 128/52
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress