Page : 1


ชื่อการค้า -
เลขทะเบียน 1A 388/45
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CHLORPHENIRAMINE
เลขทะเบียน 1A 132/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CHLORPHENIRAMINE MALEATE
เลขทะเบียน 1A 31/44
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CHLORPHENIRAMINE4 MG
เลขทะเบียน 1A 104/50
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า CHLORPHENIRAMINE4 MG
เลขทะเบียน 1A 104/50
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CHLORPHENIRAMINE4 MG
เลขทะเบียน 1A 104/50
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า DEXPHEN
เลขทะเบียน 2A 474/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า ICOLID DX
เลขทะเบียน 2A 46/48
ผู้ผลิต บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า ICOLID DX
เลขทะเบียน 2A 46/48
ผู้ผลิต บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า ICOLID DX
เลขทะเบียน 2A 46/48
ผู้ผลิต บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า MANOHISTA CAPSULES
เลขทะเบียน 1A 27/41
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า MEUSIN TABLET
เลขทะเบียน 2A 140/44
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress