Page : 1


ชื่อการค้า CA - C 1000 SANDOZ
เลขทะเบียน 2C 73/48
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CA-C 1000 SANDOZ
เลขทะเบียน 2C 27/59
ผู้ผลิต FAMAR ORLEANS
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CALCIUM - SANDOZ FORTE 500 MG
เลขทะเบียน 2C 18/46
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CALCIUM-SANDOZ FORTE 1000 (EFFERVESCENT TABLETS)
เลขทะเบียน 2C 86/51
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 (EFFERVESCENT TABLETS)
เลขทะเบียน 2C 26/59
ผู้ผลิต FAMAR ORLEANS
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CALCIUM-SANDOZ FORTE+D (EFFERVESCENT TABLET)
เลขทะเบียน 2C 9/51
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CALCIUM-SANDOZ FORTE+D (EFFERVESCENT TABLET)
เลขทะเบียน 2C 25/59
ผู้ผลิต FAMAR ORLEANS
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CALTAB FORTE EFFERVESCENT TABLETS
เลขทะเบียน 2A 89/49
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า CALTAB FORTE EFFERVESCENT TABLETS
เลขทะเบียน 2A 89/49
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CALTAB PLUS-C
เลขทะเบียน 2A 172/50
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า GREATER CAL-C
เลขทะเบียน 2A 14/52
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress