Page : 1


ชื่อการค้า ABETAN (150 MG)
เลขทะเบียน 1A 19/57(NG)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า ABETAN (300 MG)
เลขทะเบียน 1A 20/57(NG)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า APROVEL 150 MG
เลขทะเบียน 1C 183/49(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า APROVEL 150 MG
เลขทะเบียน 1C 183/49(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า APROVEL 300 MG
เลขทะเบียน 1C 184/49(N)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า APROVEL 75 MG
เลขทะเบียน 1C 182/49(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BESANTA 150 MG TABLET
เลขทะเบียน 1A 36/56(NG)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BESANTA 300 MG TABLET
เลขทะเบียน 1A 22/56(NG)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า BESANTA 300 MG TABLET
เลขทะเบียน 1A 22/56(NG)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า BEWEL 150
เลขทะเบียน 1A 16/57(NG)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BEWEL 300
เลขทะเบียน 1A 2/57(NG)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CO-IRBEWIN (150/12.5 MG)
เลขทะเบียน 2C 24/57(N)
ผู้ผลิต SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CO-IRBEWIN (300/12.5 MG)
เลขทะเบียน 2C 25/57(N)
ผู้ผลิต SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า COAPROVEL 150/12.5 MG (TABLETS)
เลขทะเบียน 2C 26/49(N)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า COAPROVEL 300/12.5 MG (TABLETS)
เลขทะเบียน 2C 27/49(N)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า COAPROVEL 300/25 MG (TABLETS)
เลขทะเบียน 2C 22/51(N)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า IRBENOX 150 MG.
เลขทะเบียน 1C 15/54(NG)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า IRBENOX 150 MG.
เลขทะเบียน 1C 15/54(NG)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า IRBENOX 300 MG.
เลขทะเบียน 1C 16/54(NG)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า IRBESARTAN GPO (300 MG)
เลขทะเบียน 1A 31/56(NG)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress