Page : 1


ชื่อการค้า BICAL-50
เลขทะเบียน 1C 15/55(NG)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BICAL-50
เลขทะเบียน 1C 17/60(NG)
ผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BICALUTAMIDE SANDOZ 50 MG
เลขทะเบียน 1C 18/57(NG)
ผู้ผลิต Salutas Pharma GmbH
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BICALUTAMIDE SANDOZ 150 MG
เลขทะเบียน 1C 20/57(NG)
ผู้ผลิต Salutas Pharma GmbH
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BICALUTAMIDE SANDOZ 150 MG
เลขทะเบียน 1C 62/53(NG)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BICALUTAMIDE SANDOZ 50 MG
เลขทะเบียน 1C 61/53(NG)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BICALUTAMIDE-TEVA 50 MG TABLETS
เลขทะเบียน 1C 5/54(NG)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BICALUTAMIDE-TEVA 50 MG TABLETS
เลขทะเบียน 1C 91/60(NG)
ผู้ผลิต TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BICATERO 50
เลขทะเบียน 1C 5/60(NG)
ผู้ผลิต HETERO LABS LIMITED
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า BICATERO 50
เลขทะเบียน 1C 5/60(NG)
ผู้ผลิต HETERO LABS LIMITED
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า BYPRO
เลขทะเบียน 1C 8/53(NG)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CALUMID 50 MG FILM-COATED TABLETS
เลขทะเบียน 1C 17/49(NG)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CALUMID 50 MG FILM-COATED TABLETS
เลขทะเบียน 1C 35/57(NG)
ผู้ผลิต GADEON RICHTER PLC.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CASODEX
เลขทะเบียน 1C 126/42(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า CASODEX
เลขทะเบียน 1C 126/42(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CASODEX (150 MG)
เลขทะเบียน 1C 81/44(N)
ผู้ผลิต บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)
 
ชื่อการค้า CASODEX (150 MG)
เลขทะเบียน 1C 81/44(N)
ผู้ผลิต บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)
  ชื่อการค้า CASODEX (150 MG)
เลขทะเบียน 1C 16/59(N)
ผู้ผลิต CORDEN PHARMA GMBH
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CASODEX (50 MG)
เลขทะเบียน 1C 15/59(N)
ผู้ผลิต CORDEN PHARMA GMBH
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CASODEX (50 MG)
เลขทะเบียน 1C 15/59(N)
ผู้ผลิต CORDEN PHARMA GMBH
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress