Page : 1


ชื่อการค้า Deferasirox GPO
เลขทะเบียน 1A 7/61(NG)
ผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรม
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า Deferasirox GPO
เลขทะเบียน 1A 7/61(NG)
ผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรม
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า EXJADE (125 MG)
เลขทะเบียน 1C 157/49(N)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า EXJADE (250 MG)
เลขทะเบียน 1C 158/49(N)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า EXJADE (500 MG)
เลขทะเบียน 1C 159/49(N)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า JADENU (180 MG FILM-COATED TABLETS)
เลขทะเบียน 1C 81/60(NC)
ผู้ผลิต Novartis Pharma Stein AG
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า JADENU (360 MG FILM-COATED TABLETS)
เลขทะเบียน 1C 82/60(NC)
ผู้ผลิต Novartis Pharma Stein AG
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า JADENU (90 MG FILM-COATED TABLETS)
เลขทะเบียน 1C 80/60(NC)
ผู้ผลิต Novartis Pharma Stein AG
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress