Page : 1


ชื่อการค้า CIPOL-N
เลขทะเบียน 1C 45/55
ผู้ผลิต CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
  ชื่อการค้า CIPOL-N
เลขทะเบียน 1C 45/55
ผู้ผลิต CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
 
ชื่อการค้า CIPOL-N
เลขทะเบียน 1C 46/55
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า KASPORIN 100
เลขทะเบียน 1C 90/52
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า KASPORIN 25
เลขทะเบียน 1C 88/52
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า MEDISPORIN 10
เลขทะเบียน 1A 427/47
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า MEDISPORIN 100
เลขทะเบียน 1A 430/47
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า MEDISPORIN 25
เลขทะเบียน 1A 428/47
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า MEDISPORIN 50
เลขทะเบียน 1A 429/47
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า PANIMUN BIORAL 100 MG
เลขทะเบียน 1C 88/54
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า PANIMUN BIORAL 25 MG
เลขทะเบียน 1C 264/48
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า PANIMUN BIORAL 25 MG
เลขทะเบียน 1C 86/54
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า PANIMUN BIORAL 50 MG
เลขทะเบียน 1C 265/48
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า PANIMUN BIORAL 50 MG
เลขทะเบียน 1C 87/54
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า PROMUNE 100
เลขทะเบียน 1A 464/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า PROMUNE 25
เลขทะเบียน 1A 462/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า PROMUNE 50
เลขทะเบียน 1A 463/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า SANDA - 25
เลขทะเบียน 1C 67/50
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress