Page : 1


ชื่อการค้า COXIUM
เลขทะเบียน 1A 140/54
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CUINE CAPSULES 250 MG
เลขทะเบียน 1C 286/48
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า GLUCOTRIL
เลขทะเบียน 1A 636/50
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า OSAMINE 500
เลขทะเบียน 1A 141/51
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า OSAMINE 500
เลขทะเบียน 1A 141/51
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า SYNOVEE 250
เลขทะเบียน 1A 293/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า SYNOVEE 500
เลขทะเบียน 1A 294/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า VIARTRIL - S
เลขทะเบียน 1C 170/50
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า VIARTRIL - S
เลขทะเบียน 1C 177/50
ผู้ผลิต Rottapharm
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Diethelm
  ชื่อการค้า VIARTRIL - S
เลขทะเบียน 1C 177/50
ผู้ผลิต Rottapharm
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Diethelm
 
ชื่อการค้า VIARTRIL - S
เลขทะเบียน 1C 177/50
ผู้ผลิต Rottapharm
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Diethelm
  ชื่อการค้า VIARTRIL - S 500
เลขทะเบียน 1C 168/51
ผู้ผลิต Rottapharm co.,Ltd.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 
 
ชื่อการค้า VIARTRIL - S 500
เลขทะเบียน 1C 168/51
ผู้ผลิต Rottapharm co.,Ltd.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 
  ชื่อการค้า VIARTRIL - S 750
เลขทะเบียน 1C 8/54
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า VIARTRIL - S 750
เลขทะเบียน 1C 94/55
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress