Page : 1


ชื่อการค้า ATOPICA 10 MG
เลขทะเบียน 1F 8/53(NC)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า ATOPICA 100 MG
เลขทะเบียน 1F 11/53(NC)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า ATOPICA 25 MG
เลขทะเบียน 1F 9/53(NC)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า ATOPICA 50 MG
เลขทะเบียน 1F 10/53(NC)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CICLOSPORIN SANDOZ 100 MG
เลขทะเบียน 1C 158/49
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CICLOSPORIN SANDOZ 25 MG
เลขทะเบียน 1C 156/49
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CICLOSPORIN SANDOZ 50 MG
เลขทะเบียน 1C 160/49
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า EQUORAL 100 MG
เลขทะเบียน 1C 267/49
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า EQUORAL 25 MG
เลขทะเบียน 1C 265/49
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า EQUORAL 50 MG
เลขทะเบียน 1C 266/49
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า EQUORAL 50 MG
เลขทะเบียน 1C 111/60
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า PANIMUN BIORAL 100 MG
เลขทะเบียน 1C 84/58
ผู้ผลิต PANACEA BIOTEC LTD.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า PANIMUN BIORAL 25 MG
เลขทะเบียน 1C 83/58
ผู้ผลิต PANACEA BIOTEC LTD.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า PANIMUN BIORAL 50 MG
เลขทะเบียน 1C 82/58
ผู้ผลิต PANACEA BIOTEC LTD.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า SANDIMMUN NEORAL 100 MG
เลขทะเบียน 1C 201/43
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress