Page : 1


ชื่อการค้า CEFXIN 500
เลขทะเบียน 1A 316/42
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CELEX - 250
เลขทะเบียน 1A 382/45
ผู้ผลิต Millimed
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า CELEX - 250
เลขทะเบียน 1A 382/45
ผู้ผลิต Millimed
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CELEX - 250 MG
เลขทะเบียน 1A 479/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CELEX - 500
เลขทะเบียน 1A 426/47
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CELEX - 500
เลขทะเบียน 1A 426/47
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า CELEX - 500
เลขทะเบียน 1A 426/47
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CEMELAX 500
เลขทะเบียน 1A 441/48
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CEMELAX CAPSULES
เลขทะเบียน 1A 440/48
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CEMELAX 500
เลขทะเบียน 1A 147/55
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CEMELAX CAPSULES
เลขทะเบียน 1A 170/55
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CEPHA 250
เลขทะเบียน 1A 490/53
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CEPHA 500
เลขทะเบียน 1A 20/55
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CEPHALEX 250
เลขทะเบียน 1A 367/50
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CEPHALEX 500
เลขทะเบียน 1A 351/50
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CEPHALEX-250
เลขทะเบียน 1A 54/54
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CEPHALEX-250 FC
เลขทะเบียน 1A 57/54
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CEPHALEX-500
เลขทะเบียน 1A 55/54
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CEPHALEX-500 FC
เลขทะเบียน 1A 58/54
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CEPHALEXIN-250 CAPSULE
เลขทะเบียน 1A 484/38
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress