Page : 1


ชื่อการค้า LEVOPAR
เลขทะเบียน 2A 332/41
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า LEVOPAR
เลขทะเบียน 2A 285/41
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า MADOPAR (DISPERSIBLE TABLETS 125 MG )
เลขทะเบียน 2C 62/45
ผู้ผลิต บริษัท ฮอฟฟ์แมน-ลาโรช จำกัด
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
  ชื่อการค้า MADOPAR (DISPERSIBLE TABLETS 125 MG )
เลขทะเบียน 2C 62/45
ผู้ผลิต บริษัท ฮอฟฟ์แมน-ลาโรช จำกัด
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 
ชื่อการค้า MADOPAR HBS
เลขทะเบียน 2C 85/31
ผู้ผลิต Roche
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Roche Thailand
  ชื่อการค้า MADOPAR HBS
เลขทะเบียน 2C 85/31
ผู้ผลิต Roche
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Roche Thailand
 
ชื่อการค้า MADOPAR HBS
เลขทะเบียน 2C 85/31
ผู้ผลิต Roche
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Roche Thailand
  ชื่อการค้า UDOPAR-250
เลขทะเบียน 2A 20/59
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า VOPAR 250
เลขทะเบียน 2A 49/44
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า VOPAR 250
เลขทะเบียน 2A 49/44
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า VOPAR 250
เลขทะเบียน 2A 49/44
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress