Page : 1


ชื่อการค้า STRATTERA 10 MG
เลขทะเบียน 1C 166/50(N)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า STRATTERA 18 MG
เลขทะเบียน 1C 60/48(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า STRATTERA 18 MG
เลขทะเบียน 1C 167/50(N)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า STRATTERA 25 MG
เลขทะเบียน 1C 168/50(N)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า STRATTERA 40 MG
เลขทะเบียน 1C 169/50(N)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า STRATTERA 60 MG
เลขทะเบียน 1C 170/50(N)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress