Page : 1


ชื่อการค้า DOCLINE
เลขทะเบียน 1A 757/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า DOXIN CAPSULES
เลขทะเบียน 1A 2362/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า DOXY
เลขทะเบียน 1A 160/33
ผู้ผลิต Masa Lab Co.,Ltd
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Umeda Co.,Ltd.
  ชื่อการค้า DOXY
เลขทะเบียน 1A 160/33
ผู้ผลิต Masa Lab Co.,Ltd
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Umeda Co.,Ltd.
 
ชื่อการค้า DOXYCYCLINE CAPSULE
เลขทะเบียน 1A 675/39
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า DOXYCYCLINE CAPSULE
เลขทะเบียน 1A 675/39
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า DOXYMED
เลขทะเบียน 1A 82/32
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า DOXYMYCIN
เลขทะเบียน 1A 547/32
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า MANODOXY
เลขทะเบียน 1A 853/41
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า MEDOMYCIN
เลขทะเบียน 1C 163/33
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า PINCYCLINE
เลขทะเบียน 1A 522/40
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า PONDOXCYCLINE CAPSULES
เลขทะเบียน 1A 2377/28
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า PONDOXCYCLINE CAPSULES
เลขทะเบียน 1A 2377/28
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า PONDOXCYCLINE CAPSULES
เลขทะเบียน 1A 2377/28
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า SIADOCIN
เลขทะเบียน 1A 117/30
ผู้ผลิต Siam Bheasach
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Siam Pharmaceutical
  ชื่อการค้า SIADOCIN
เลขทะเบียน 1A 117/30
ผู้ผลิต Siam Bheasach
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Siam Pharmaceutical
 
ชื่อการค้า SPECY
เลขทะเบียน 1A 1613/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า TORYMYCIN
เลขทะเบียน 1A 161/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress