Page : 1


ชื่อการค้า AMMI-ONE
เลขทะเบียน 1A 1992/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CHEWOQINE
เลขทะเบียน 1A 2043/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CHEWOQUINE
เลขทะเบียน 1A 468/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CHEWOQUINE
เลขทะเบียน 1A 469/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CHEWOQUINE
เลขทะเบียน 2A 670/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CHLOROCIN
เลขทะเบียน 1A 2543/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CHLOROQUINE
เลขทะเบียน 1A 1632/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CHLOROQUINE
เลขทะเบียน 1A 9/46(E)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า CHLOROQUINE
เลขทะเบียน 1A 9/46(E)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CHLOROQUINE TABLETS
เลขทะเบียน 1A 325/55
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า CHLOROQUINE TABLETS
เลขทะเบียน 1A 325/55
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CHLOROQUINE CAPSULE
เลขทะเบียน 1A 222/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CHLOROQUINE PHOSPHATE COATED TABLETS
เลขทะเบียน 1A 1805/28
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLET
เลขทะเบียน 1A 92/36
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS
เลขทะเบียน 1A 2582/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS
เลขทะเบียน 1A 1112/30
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS
เลขทะเบียน 1A 1112/30
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS 250 MG
เลขทะเบียน 1A 232/45
ผู้ผลิต GPO
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย GPO
 
ชื่อการค้า CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS 250 MG
เลขทะเบียน 1A 232/45
ผู้ผลิต GPO
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย GPO
  ชื่อการค้า CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS 250 MG.
เลขทะเบียน 1A 1520/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress