Page : 1


ชื่อการค้า AMARAX 2
เลขทะเบียน 1A 29/55(NG)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า AMARYL (1 MG)
เลขทะเบียน 1C 157/41(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า AMARYL (1 MG)
เลขทะเบียน 1C 42/50(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า AMARYL (1 MG)
เลขทะเบียน 1C 42/50(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า AMARYL (1 MG)
เลขทะเบียน 1C 42/50(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า AMARYL (2 MG)
เลขทะเบียน 1C 41/50(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า AMARYL (2 MG)
เลขทะเบียน 1C 41/50(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า AMARYL (2.0)
เลขทะเบียน 1C 158/41(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า AMARYL (3 MG)
เลขทะเบียน 1C 159/41(N)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า AMARYL (3 MG)
เลขทะเบียน 1C 40/50(N)
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า AMARYL (4 MG)
เลขทะเบียน 1C 39/50(NC)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า AMARYL (4 MG)
เลขทะเบียน 1C 39/50(NC)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า AMARYL (4 MG)
เลขทะเบียน 1C 77/52(NC)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า AMARYL (4 MG)
เลขทะเบียน 1C 39/50(N)
ผู้ผลิต PT AVENTIS PHARMA
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า AMARYL (4 MG)
เลขทะเบียน 1C 39/50(N)
ผู้ผลิต PT AVENTIS PHARMA
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า AMARYL (4 MG)
เลขทะเบียน 1C 39/50(N)
ผู้ผลิต PT AVENTIS PHARMA
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า AMARYL (4 MG)
เลขทะเบียน 1C 77/52(N)
ผู้ผลิต SANOFI-AVENTIS S.P.A.
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า AMARYL M SR (TABLET 2/500 MG)
เลขทะเบียน 2C 37/53(NC)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า AVANDARYL (TABLETS 4 MG/ 1 MG)
เลขทะเบียน 2C 36/51(NC)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า AVANDARYL (TABLETS 4 MG/ 2 MG)
เลขทะเบียน 2C 37/51(NC)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress