Page : 1


ชื่อการค้า AMMIPAM II
เลขทะเบียน 1A 149/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BRY - CHLORPRO 25
เลขทะเบียน 1A 614/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BRY - CHLORPRO 50
เลขทะเบียน 1A 98/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BRY-CHLORPRO 10
เลขทะเบียน 1A 2589/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BRYCHLORPRO CAPSULE
เลขทะเบียน 1A 80/40
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CHLORMAZINE 100
เลขทะเบียน 1A 203/42
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CHLORPA
เลขทะเบียน 1A 153/58
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CHLORPA
เลขทะเบียน 1A 145/62
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CHLORPIN
เลขทะเบียน 1A 118/40
ผู้ผลิต BESSY ARON
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย INTER DRUGS
  ชื่อการค้า CHLORPIN
เลขทะเบียน 1A 118/40
ผู้ผลิต BESSY ARON
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย INTER DRUGS
 
ชื่อการค้า CHLORPIN
เลขทะเบียน 1A 118/40
ผู้ผลิต BESSY ARON
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย INTER DRUGS
  ชื่อการค้า CHLORPROMAZINE 200 MG.
เลขทะเบียน 1A 2396/29
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CHLORPROMAZINE 25
เลขทะเบียน 1A 179/43
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CHLORPROMAZINE TABLETS (100 MG)
เลขทะเบียน 1A 200/44
ผู้ผลิต GPO
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย GPO
 
ชื่อการค้า CHLORPROMAZINE TABLETS (100 MG)
เลขทะเบียน 1A 200/44
ผู้ผลิต GPO
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย GPO
  ชื่อการค้า CHLORPROMED
เลขทะเบียน 1A 365/27
ผู้ผลิต บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
 
ชื่อการค้า CHLORPROMED
เลขทะเบียน 1A 365/27
ผู้ผลิต บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
  ชื่อการค้า CHLORPROMED
เลขทะเบียน 1A 1342/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า MANOZO
เลขทะเบียน 1A 315/37
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า MANOZO TABLETS
เลขทะเบียน 1A 106/37
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress