Page : 1


ชื่อการค้า BEMOLAX
เลขทะเบียน 1A 833/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BICOLAX TABLETS
เลขทะเบียน 1A 265/55
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BICOLAX TABLETS
เลขทะเบียน 1A 528/40
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BISACOD
เลขทะเบียน 1A 1104/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BISACOD
เลขทะเบียน 1A 206/50
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BISACOD
เลขทะเบียน 1A 207/50
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BISACODYL
เลขทะเบียน 1A 253/32
ผู้ผลิต T Man Pharma
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย T Man Pharma
  ชื่อการค้า BISACODYL
เลขทะเบียน 1A 253/32
ผู้ผลิต T Man Pharma
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย T Man Pharma
 
ชื่อการค้า BISACODYL
เลขทะเบียน 1A 195/43
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BISACODYL
เลขทะเบียน 1A 408/46
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BISACODYL
เลขทะเบียน 1A 556/46
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BISACODYL
เลขทะเบียน 1A 557/46
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BISACODYL
เลขทะเบียน 1A 139/55
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BISACODYL
เลขทะเบียน 1A 192/55
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BISACODYL
เลขทะเบียน 1A 194/55
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BISACODYL
เลขทะเบียน 1A 204/55
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BISACODYL
เลขทะเบียน 1A 341/55
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BISACODYL TABLETS
เลขทะเบียน 1A 62/52
ผู้ผลิต GPO
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย GPO
 
ชื่อการค้า BISACODYL TABLETS
เลขทะเบียน 1A 62/52
ผู้ผลิต GPO
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย GPO
  ชื่อการค้า BISACODYL (ENTERIC COATED TABLETS)
เลขทะเบียน 1A 381/29
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress