Page : 1


ชื่อการค้า NEXIUM ( 20 MG )
เลขทะเบียน 1C 45/44(N)
ผู้ผลิต AstraZeneca
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า NEXIUM ( 20 MG )
เลขทะเบียน 1C 45/44(N)
ผู้ผลิต AstraZeneca
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า NEXIUM (40 MG )
เลขทะเบียน 1C 46/44(N)
ผู้ผลิต บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)
  ชื่อการค้า VIMOVO (500 MG/20 MG DELAYED-RELEASE TABLETS)
เลขทะเบียน 2C 10/55(NC)
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress