Page : 1


ชื่อการค้า FRELOL 2
เลขทะเบียน 1A 605/34
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FRELOL 5
เลขทะเบียน 1A 606/34
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า H. TAB 10 TABLETS
เลขทะเบียน 1A 816/27
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า H.TAB 0.5 TABLETS
เลขทะเบียน 1A 267/26
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า H.TAB 10 TABLETS
เลขทะเบียน 1A 304/40
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า H.TAB 2 TABLETS
เลขทะเบียน 1A 266/26
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า H.TAB 5 TABLETS
เลขทะเบียน 1A 268/26
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า HALDOL 5 MG
เลขทะเบียน 1C 111/47
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า HALIDOL 0.5
เลขทะเบียน 1A 1230/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า HALO 10
เลขทะเบียน 1A 440/56
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า HALO 5
เลขทะเบียน 1A 439/56
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า HALO-P 0.5
เลขทะเบียน 1A 1822/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า HALO-P 10 MG.
เลขทะเบียน 1A 152/40
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า HALO-P 2
เลขทะเบียน 1A 1823/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า HALO-P 5
เลขทะเบียน 1A 1824/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า HALOLOP- 0.5
เลขทะเบียน 1A 2128/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า HALOLOP-10
เลขทะเบียน 1A 2106/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า HALOLOP-2
เลขทะเบียน 1A 2105/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า HALOLOP-5
เลขทะเบียน 1A 2107/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า HALOMED
เลขทะเบียน 1A 731/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress