Page : 1


ชื่อการค้า CETAVOL
เลขทะเบียน 2A 77/39
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FLUZINE - P 5 MG.
เลขทะเบียน 1A 252/40
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FLUZINE-P 0.5 MG.
เลขทะเบียน 1A 311/26
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FLUZINE-P 2.5 MG.
เลขทะเบียน 1A 310/26
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า NEUTRIZINE - 2.5 MG
เลขทะเบียน 1A 795/43
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า NEUTRIZINE - 0.5 MG
เลขทะเบียน 1A 791/43
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า NEUTRIZINE - 5 MG
เลขทะเบียน 1A 840/43
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า POTENSONE
เลขทะเบียน 1A 416/36
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress