Page : 1


ชื่อการค้า AOFEN
เลขทะเบียน 1A 272/27
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า AOFEN 500
เลขทะเบียน 1A 1264/41
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BRIFULVIN 125
เลขทะเบียน 1A 1012/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BRIFULVIN 250
เลขทะเบียน 1A 1011/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BRIFULVIN 500
เลขทะเบียน 1A 2288/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า DAVIN - 125 TABLETS
เลขทะเบียน 1A 832/43
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า DAVIN TABLETS
เลขทะเบียน 1A 478/32
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FUCIN TABLET
เลขทะเบียน 1A 1080/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FUGA FP 125
เลขทะเบียน 1A 1015/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FUGA FP 500
เลขทะเบียน 1A 1014/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FUGAFEC 125
เลขทะเบียน 1A 187/49
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FUGAFEC 500
เลขทะเบียน 1A 185/49
ผู้ผลิต บริษัทห้างขายยา
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด การ์เดี้ยนดรักเฮาส์
 
ชื่อการค้า FUGAFEC 500
เลขทะเบียน 1A 185/49
ผู้ผลิต บริษัทห้างขายยา
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด การ์เดี้ยนดรักเฮาส์
  ชื่อการค้า FULVINBEMED
เลขทะเบียน 1A 292/37
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FUNGIVIN
เลขทะเบียน 1A 1355/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FUNGIVIN 500
เลขทะเบียน 1A 2612/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FUNSEVIN
เลขทะเบียน 1A 2258/30
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FUNSEVIN
เลขทะเบียน 1A 337/55
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FUSOVIN TABLET (250MG.)
เลขทะเบียน 1A 573/28
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FUSOVIN TABLET (500 mg.)
เลขทะเบียน 1A 39/60
ผู้ผลิต เจริญเภสัชแล็บ จำกัด, บริษัท
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress