Page : 1


ชื่อการค้า BEFERMED
เลขทะเบียน 1A 325/44
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า BEFERMED
เลขทะเบียน 1A 325/44
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า FERROMED
เลขทะเบียน 2A 27/27
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FERROTABS
เลขทะเบียน 1A 559/43
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า FERROTABS
เลขทะเบียน 1A 559/43
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า FERROUS SULFATE SUGAR COATED TABLETS
เลขทะเบียน 1A 70/37
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FERROUS SULPHATE TABLETS
เลขทะเบียน 1A 312/27
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FERROUS SULPHATE TABLETS
เลขทะเบียน 1A 754/30
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FERROUS SULPHATE TABLETS (SUGAR COATED TABLETS)
เลขทะเบียน 1A 484/29
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า HAEMO-VIT
เลขทะเบียน 2A 441/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า HAEMO-VIT TD
เลขทะเบียน 2A 108/52
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า HAEMO-VIT TD
เลขทะเบียน 2A 108/52
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า HEVOMIN
เลขทะเบียน 2A 405/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า ROTAVIT (SUGAR COATED TABLET)
เลขทะเบียน 2A 814/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า TEMARON
เลขทะเบียน 2A 135/46
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress