Page : 1


ชื่อการค้า FULVIN 125
เลขทะเบียน 1A 636/32
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า FULVIN 125
เลขทะเบียน 1A 636/32
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า FULVIN 500
เลขทะเบียน 1A 635/32
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า FULVIN 500
เลขทะเบียน 1A 635/32
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า FUVIN 500
เลขทะเบียน 1A 564/39
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า GRIFULVIN 125
เลขทะเบียน 1A 1236/27
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า MYCOXYL - 500
เลขทะเบียน 1A 1232/43
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า MYCOXYL - 125
เลขทะเบียน 1A 17/46
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า MYCOXYL-500
เลขทะเบียน 1A 257/38
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า TRIVANEX 500 TABLETS
เลขทะเบียน 1A 458/31
ผู้ผลิต Pharmasant Laboratories
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Cental Poly Trading
 
ชื่อการค้า TRIVANEX 500 TABLETS
เลขทะเบียน 1A 458/31
ผู้ผลิต Pharmasant Laboratories
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Cental Poly Trading
 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress