Page : 1


ชื่อการค้า BRYWOOD COBAL 1987
เลขทะเบียน 1A 2093/30
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BRYWOOD COBAL 1987 D
เลขทะเบียน 1A 472/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า IMIL 25
เลขทะเบียน 1A 201/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า IMPRAMIN
เลขทะเบียน 1A 138/44
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า INPRAMIN 25 MG.
เลขทะเบียน 1A 758/39
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า MINAPINE
เลขทะเบียน 1A 608/33
ผู้ผลิต THE MEDICPHARMA CO.,LTD
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย PHARMINAR
 
ชื่อการค้า MINAPINE
เลขทะเบียน 1A 608/33
ผู้ผลิต THE MEDICPHARMA CO.,LTD
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย PHARMINAR
  ชื่อการค้า MINAPINE 10
เลขทะเบียน 1A 368/41
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า MINAPINE 50
เลขทะเบียน 1A 684/33
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า MIPRAMINE
เลขทะเบียน 1A 574/40
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า SERMONIL TABLETS
เลขทะเบียน 1A 659/28
ผู้ผลิต UROPIAN
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย PHARMALAND (1982)
  ชื่อการค้า SERMONIL TABLETS
เลขทะเบียน 1A 659/28
ผู้ผลิต UROPIAN
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย PHARMALAND (1982)
 
ชื่อการค้า SERMONIL TABLETS
เลขทะเบียน 1A 659/28
ผู้ผลิต UROPIAN
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย PHARMALAND (1982)
  ชื่อการค้า TIMIRIN
เลขทะเบียน 1A 99/37
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า TOPRAMINE
เลขทะเบียน 1A 2229/28
ผู้ผลิต Utopian
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Utopian
  ชื่อการค้า TOPRAMINE
เลขทะเบียน 1A 2229/28
ผู้ผลิต Utopian
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Utopian
 
ชื่อการค้า TOPRAMINE
เลขทะเบียน 1A 2229/28
ผู้ผลิต Utopian
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Utopian
 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress