Page : 1


ชื่อการค้า ANAXIN
เลขทะเบียน 1A 95/46
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า B - NORFLOXACIN 400
เลขทะเบียน 1A 455/56
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า BENOR
เลขทะเบียน 1A 862/32
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า BOOTS NORFLOXACIN 400 MG
เลขทะเบียน 1A 1226/43
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า BOOTS NORFLOXACIN 400 MG
เลขทะเบียน 1A 1226/43
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า BOOTS NORFLOXACIN 400 MG
เลขทะเบียน 1A 1226/43
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า BOOTS NORFLOXACIN 400 MG
เลขทะเบียน 1A 1226/43
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CANNORFLOX 400
เลขทะเบียน 1A 325/41
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CENOR
เลขทะเบียน 1A 863/40
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CENOXCIN
เลขทะเบียน 1A 187/52
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CROSSA - 200
เลขทะเบียน 1A 540/44
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CROSSA TABLETS
เลขทะเบียน 1A 2018/30
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CROSSA-400 TABLETS
เลขทะเบียน 1A 828/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CROSSA-400 TABLETS
เลขทะเบียน 1A 828/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า DAFLOCIN CAPSULES.
เลขทะเบียน 1A 883/32
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FARMARS(R) NORFLOXACIN 400
เลขทะเบียน 1A 13/54
ผู้ผลิต Farmars
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Farmars
 
ชื่อการค้า FARMARS(R) NORFLOXACIN 400
เลขทะเบียน 1A 13/54
ผู้ผลิต Farmars
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Farmars
  ชื่อการค้า FLOX - STAR
เลขทะเบียน 1A 463/44
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า FLOXACON
เลขทะเบียน 1A 338/52
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า FLOXALDEE 100
เลขทะเบียน 1A 49/42
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress