Page : 1


ชื่อการค้า APPEDINE 2 MG.
เลขทะเบียน 1A 822/29
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า APPEDINE 2 MG.
เลขทะเบียน 1A 822/29
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า CYPRODINE
เลขทะเบียน 1A 449/34
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CYPROHEPTADINE
เลขทะเบียน 1A 447/33
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE
เลขทะเบียน 1A 169/33
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE
เลขทะเบียน 1A 169/33
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE
เลขทะเบียน 1A 169/33
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CYPROHEPTADINE TABLETS
เลขทะเบียน 1A 2096/28
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CYPROHEPTADINE TABLETS
เลขทะเบียน 1A 1508/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CYPROTEC
เลขทะเบียน 1A 611/36
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า STAR
เลขทะเบียน 1A 431/34
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress