Page : 1


ชื่อการค้า CERBROGINE
เลขทะเบียน 1A 547/44
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CIRCAGON
เลขทะเบียน 1A 917/32
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CO - DERGOCRINE MESYLATE TABLETS
เลขทะเบียน 1A 796/43
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CO - DERGOCRINE MESYLATE TABLETS
เลขทะเบียน 1A 796/43
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า DIGINE
เลขทะเบียน 1A 1122/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า HYCERAL
เลขทะเบียน 1A 1123/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า HYDERGINE FAS (4.5 MG)
เลขทะเบียน 1C 56/43
ผู้ผลิต Novartis Pharma GmbH
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย NOVARTIS (Thailand)
  ชื่อการค้า HYDERGINE FAS (4.5 MG)
เลขทะเบียน 1C 56/43
ผู้ผลิต Novartis Pharma GmbH
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย NOVARTIS (Thailand)
 
ชื่อการค้า HYDOZ
เลขทะเบียน 1A 95/33
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า HYMED
เลขทะเบียน 1A 58/40
ผู้ผลิต Medifive Pharma
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Medifive Pharma
 
ชื่อการค้า HYMED
เลขทะเบียน 1A 58/40
ผู้ผลิต Medifive Pharma
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย Medifive Pharma
  ชื่อการค้า INDERGIN 1MG.
เลขทะเบียน 1A 383/38
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า NEOGINE
เลขทะเบียน 1A 99/41
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า NEUROGINE 1 MG. TABLETS
เลขทะเบียน 1A 373/47
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า TRI-ERGOT
เลขทะเบียน 1A 373/33
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า TRI-ERGOT 1.5
เลขทะเบียน 1A 374/33
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า VASCULIN TABLETS
เลขทะเบียน 1A 328/30
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า VASIAN TABLETS
เลขทะเบียน 1A 1800/29
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress