Page : 1


ชื่อการค้า CLINDARAX 300
เลขทะเบียน 1A 352/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

  ชื่อการค้า CLINDARAX 150
เลขทะเบียน 1A 351/48
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 
ชื่อการค้า CLINOTT - 150 MG.
เลขทะเบียน 1A 914/43
ผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย MacroPhar
  ชื่อการค้า CLINOTT - 150 MG.
เลขทะเบียน 1A 914/43
ผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย MacroPhar
 
ชื่อการค้า CLINOTT - 150 MG.
เลขทะเบียน 1A 470/53
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า CLINOTT - 150 MG.
เลขทะเบียน 1A 470/53
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
 
ชื่อการค้า CLINOTT - 150 MG.
เลขทะเบียน 1A 470/53
ผู้ผลิต
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย
  ชื่อการค้า LACIN CAPSULE (150 MG)
เลขทะเบียน 1A 287/31
ผู้ผลิต ไม่ระบุ
ผู้รับอนุญาต
ผู้จำหน่าย

 

Page : 1

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress