การพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย

May 25, 2012 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์

               การพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทยของหน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน (คภ.สสส.) และ สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

              Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress