กิตติกรรมประกาศ

April 25, 2012 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์

             การพัฒนาฐานข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย โดยหน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนี้ จะเกิดขึ้นได้ยากมาก หากปราศจากความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

            ในระยะแรกได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างยาจากโรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และร้านยาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในจังหวัดขอนแก่น และได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน (คภ.สสส.) จนเกิดเป็นโปรแกรมพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลขึ้นในเบื้องต้น

             ปัจจุบันเมื่อพัฒนาฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปของเว๊บไซต์ ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการอนุเคราะห์ข้อมูลยาที่ขึ้นทะเบียนชนิดยาเม็ดและแคปซูลทั้งหมดและงบประมาณบางส่วนในการจัดทำเว็บไซต์การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลในประเทศไทยในครั้งนี้ ทั้งยังขอความร่วมมือในการส่งตัวอย่างยาไปยังผู้ผลิตยาที่มีจำหน่ายในประเทศอีกด้วย ทำให้จำนวนตัวอย่างยาที่ปรากฏในฐานข้อมูลมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก

            หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์จึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูง ทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และผู้ผลิตยาในประเทศในการสนับสนุนตัวอย่างยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน (คภ.สสส.) สำหรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ และสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ ข้อมูลการขึ้นทะเบียนยาเม็ดและแคปซูล และการประสานงานกับผู้ผลิตยาในประเทศ ซึ่งการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนได้เป็นแรงขับเคลื่อนให้การจัดทำฐานข้อมูลให้เกิดความก้าวหน้าและดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

            สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเภสัชกร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และบุคคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปที่ได้กรุณาประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลที่ได้พัฒนาขึ้นนี้  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนเป็นแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคต

คณะทำงาน

หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress